روزی لقمان به پسرش گفت:
ای فرزند٬ من در زندگی چهارصد هزار نکته آموختم
 و از آن ۸۰۰ نکته را انتخاب کردم و از آن ۸ نکته که
 به نظرم افضل و اهم بقیه بود انتخاب کردم و آن این است:

دو چیز را هرگز فراموش نکن: خدا را و مرگ را.
دو چیز را همیشه فراموش کن: نیکی تو به دیگران را و بدی دیگران نسبت به خودت را.
و چهار نکته زیر را بیش از پیش مراقبت کن:
بر سفره‌ای وارد شدی شکم نگهدار - بر مجلسی وارد شدی زبان نگهدار
بر خانه‌ای وارد شدی چشم نگهدار - بر نماز وارد شدی دل نگهدار